Hälsan Hos American Akita

Leder

Ledproblem är vanligt hos hundar och en så stor och tung ras om vår har ofta mer ont av sina onormala leder. Leder undersöks genom röntgen helst under hundens andra levnadsår. Ledsjukdomar anses vara ärftligt och hundar med ledfel producerar oftare avkomma med fel än hundar med normala leder. Som generell rekommendation från SKK gäller att inte använda hundar med fel i avel, detta är även förbjudet på flera raser. Även fria hundar kan producera avkomma med fel och risken ökar om dess föräldrar och/eller kullsyskon har ledfel.

Höftledsdysplasi (HD)
HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många raser. Anlaget är medfött men utvecklingen sker under hundens uppväxt.

Röntgenundersökning för officiell bedömning sker efter 12 månaders ålder.

HD ger förr eller senare upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen syns inte på röntgen men den snart tillkommande benpålagringen gör det. Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ibland till att höftleden är helt deformerad på den gamla hunden. Det är omöjligt att se på röntgen om hunden lider av sin HD. Man får istället titta på hundens psyke och vilja att röra sig. Större och tyngre raser har ofta mer problem av sin HD än små och lätta raser. Hundar som visar smärta skall veterinärundersökas och hundar med HD som inte visar smärta skall motioneras regelbundet med måtta. Hård motion som t ex agility bör undvikas. Övervikt innebär också en ökad ansträngning, därför skall hundar med HD hållas slanka.

Rasklubb, Akita, American Akita, American Akita Klubb Sverige


Armbågsledsartros (ED)
AD är en onormal förslitning av ledbrosket i armbågsleden som ofta ger upphov till benpålagringar. Pålagringarna ökar och förändrar leden så länge förslitningen pågår. Förslitningen syns ofta inte på röntgen men benpålagringarna kan urskiljas tydligt. Orsakerna till förslitningen är olika typer av tillväxtrubbningar i och runt leden.

AD har under de senaste 30 åren uppmärksammats och diagnostiserats hos hundar av många raser och är vanligast hos stora raser.

Rasklubb, Akita, American Akita, American Akita Klubb Sverige


Knäleder
Knäledsdysplasi är rubbningar i knäledens utveckling som leder till benpålagringar. Graden bestäms på en tregradig skala genom röntgen.

Patellaluxation är en utvecklingsrubbning som gör att knäskålen kan förflyttas ur sitt normala läge antingen utåt eller inåt. Detta har en ärftlig bakgrund och leder till varierande grad av besvär. Man diagnostiserar patella genom palpatorisk undersökning av knäleden som registreras centralt för alla raser och kan ske efter hunden fyllt ett år.


Ögon

Det finns väldigt många olika ögonsjukdomar och det bästa sättet att upptäcka det är att ögonlysa din hund regelbundet genom hela dess liv eftersom en ögonsjukdom kan komma när som helst under din hunds livstid.

PRA
PRA är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom som förekommer i många raser, debutåldern varierar. PRA är en sjukdom som nedärvs enkelt recessivt. Det betyder att för att en sjuk individ ska uppstå måste den ha fått ett anlag från varje förälder. Anlaget måste alltså finnas i dubbel uppsättning för att sjukdomen ska uppstå. Hund som lämnat avkommor med PRA är alltså anlagsbärare och borde tas ur avel. PRA upptäcks genom ögonlysning som bör ske flera gånger under hundens liv.

Katarakt
Detta kallas även grå starr och är en grumling i ögats lins som förekommer i många raser. Katarakt kan vara ärftligt eller inte. Det rekommenderas att en hund med ärftlig total katarakt eller bakre polkatarakt inte används i avel.

PHTVL/PHPV
PHTVL/PHPV är när vävnad och ibland blodkärl från fosterstadiet finns kvar efter födseln i ögat. Missbildningen är ärftlig.

Microphthalmia
Micro är ett medfött fel som innebär att ögonen är onormalt små. Detta gör att valpen har begränsad syn. Om detta inträffar i en kull rekommenderas det att hela kullen och föräldrarna ögonundersöks eftersom andra onormaliteter kan förekomma.

Micro har studerats i många olika raser och en tydlig genetisk koppling finns.

Det går inte att behandla men en hund kan leva ett lyckligt liv om ägaren inser sin hunds handikapp.

Retinal dysplasi
Eftersom denna sjukdom kan orsaka blindhet hos valpar borde uppfödare inte avla på drabbade hundar och ögonlysa sina avelsdjur.

Alla förändringar på näthinnan kan skada synen. Dysplasi betyder onormal tillväxt eller utveckling och näthinnedysplasi utvecklas när två nya lager av näthinnan inte växer ihop ordentligt. Det kan ske när som helt från det att valpen ligger i tikens mage till den är ett år. För att rätt diagnos skall kunna ställas skall hunden vara mellan sex månader och ett år vid ögonlysningen. Tecken på att valpen är drabbad kan vara att den går in i saker ofta, inte är så aktiv och ibland blyg och rädd.

Sjukdomen går inte att behandla utan man kan endast jobba för att förhindra den Litteratur rekommenderar att drabbade hundar inte går i avel, inte heller dess föräldrar eller syskon. En ansvarsfull uppfödare måste vara uppmärksam på näthinnedysplasi och stoppa framfarten av sjukdomen om den upptäcks.

Entropion
Ibland har inte det ögonlocken en perfekt form utan är mer eller mindre inrullat mot ögat. Detta medför att ögonhåren och ibland pälshår repar hornhinnan.

Entropion kan vara en ärtftlig defekt och det kan uppkomma p g a skada på hornhinnan eller att ögongloben är för liten. I regel krävs någon form av operation för att åtgärda defekten. I det fall där entropion är ärtfligt syns det tidigt i hundens liv genom att hunden blinkar ofta och at tårvätska rinner från ögat.

Ectropion
Detta är istället när ögonlocken är böjda ut från ögat istället och även detta kan ordnas med en operation. Även ectropion är ärftligt men kan också orsakas av skador.

Rasklubb, Akita, American Akita, American Akita Klubb Sverige


Autoimmuna sjukdomar

  • Sebaceous Adenitis
  • Pemphigus Complex
  • Uveodermatologic Syndrome
  • Juvenile-Onset Polyarthritis Syndrome


Allergi

Hudallergi
När immunsystemet överreagerar mot ett ämne utvecklas en allergi. Och har du eller din hund haft allergi så vet du vilket lidande ett överaktivt immunsystem kan orsaka.

Den vanligaste reaktionen är klåda. När den väl börjat fortsätter det med hudirritation och infektion. Hudallergier är vanliga på hundar och oftast beror det på loppallergi, dermatit, atopisk dermatit eller matallergi. Även om behandlingarna för allergi och hund blir mer och mer sofistikerade så är de flesta allergier livslånga och för vissa hundar hittar man ingen behandling som lindrar dess symptom.


Magomvridning

Magomvridning är en akut livshotande sjukdom som kräver att hunden snabbt kommer till en veterinär. Det som händer är att magsäcken har vridit sig och det leder till att magmunnen täpps till. Innehållet i magsäcken kan inte komma vidare i tarmkanalen eller kräkas upp utan orsakar att magsäcken jäser upp. Det ökade buktrycket försvårar andning och orsakar cirkulationskollaps vilket kan gör att döden kan intäffa så snabbt som inom en halvtimme. Orsaken är inte helt klarlagd men man vet att för stora portioner foder eller stort vattenintag kan vara en utlösande faktor.

En drabbad hund är orolig och försöker kräkas men får endast upp skummigt slem, buken ökar även i storlek och blir ofta tydligt spänd. Andningsproblem uppstår tillslut och hunden vill ogärna ligga ner. Hunden måste akut till veterinär om dessa symptom uppstår.

Hundar som drabbats måste opereras för att förhindra återfall annars sker det så gott som alltid.